Kvalitets- och miljöpolicy

  • Valbruna Nordics verksamhet som leverantör av rostfria långa produkter ska tillfredsställa våra kunders och övriga intressenters behov, krav och förväntningar på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt och med en ständigt minskande miljöpåverkan.
  • Varje erbjudande och affärsavslut skall kunna fullföljas så att vi tillfredsställer kundens krav.
  • Vi ska uppfylla tillämplig lagstiftning och övriga verksamhetskrav.
  • Kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor ska finnas hos våra anställda. Samtligas delaktighet eftersträvas i ett ständigt förbättringsarbete.
  • Vi ska hålla en kontinuerlig dialog med våra leverantörer angående kvalitets- och miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • De negativa effekterna på miljön från våra transporter ska förebyggas genom effektivisering samt lämpliga val av transportmedel och logistiska flöden.

/ 2017-03-13 Renato Faggian